AVG Inge Sportfonds

Privacy beleid Stichting Inge Sportfonds
Juni 2021
Stichting Inge Sportfonds hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacy beleid geven we op heldere wijze aan hoe wij hiermee omgaan. Stichting Inge Sportfonds doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat om die reden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegeven zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn in dit privacy beleid beschreven;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Om uw nadrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij benodigd voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;

Verwerking gegevens Stichting Inge Sportfonds (donateurs)
Persoonsgegevens van Stichting Inge Sportfonds worden door Stichting Inge Sportfonds verwerkt ten behoeve van volgende doelstelling(en)
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het innen van de jaarlijkse contributie;

Stichting Inge Sportfonds kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voorletters, voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
– Adres, postcode en woonplaats;
– Emailadres;

Als u zich via onze website digitaal aanmeld als donateur van Stichting Inge Sportfonds zullen de persoonsgegevens niet op de website worden opgeslagen en inzichtelijk zijn voor anderen. Wij bewaren de persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van uw donateurschap. Donateurs van Stichting Inge Sportfonds kunnen zich eenzijdig jaarlijks afmelden door de aangeboden jaarlijkse afschrijving niet te accepteren. Afmeldingen kan per brief of e-mail bevestigd worden.

Nieuwsbrief
Als donateur van Stichting Inge Sportfonds ontvangt u 2x per jaar een (digitale) nieuwsbrief. Deze is om u op de hoogte te houden van de evenementen die Stichting Inge Sportfonds ondersteunt. U kunt zich hiervoor uitschrijven door dat via e-mail of brief aan te geven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u hiertoe gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen. Indien wij niet tot overeenstemming komen, heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Verklaring downloaden