Doelstelling van de stichting

1. De Stichting heeft ten doel het zich inzetten voor de gehandicaptensport in het algemeen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• het jaarlijks financieel ondersteunen van de Inge Memorial ter nagedachtenis aan Inge Caljouw;
• het financieel ondersteunen van sportevenementen van sportclubs voor sporters met een beperking;
• het in stand houden van een website;
• het vergroten van haar vermogen.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

3. Beleid

Werkzaamheden van de stichting
• het werven van donateurs en sponsoren;
• het bijhouden van een website;
• het ondersteunen van sportevenementen van sportclubs voor sporters met een beperking met een financiële bijdrage uit het fonds;
• vanaf medio december 2021 zijn we operationeel. Vanaf 2022 wordt elk jaar financiële verantwoording afgelegd middels een jaarverslag en jaarrekeningen.

Werving van gelden
Donateurs en sponsoren worden geworven door middel van de website en media aandacht. Verder door bezoeken te brengen aan evenementen die door de stichting financieel gesteund zijn. Sponsoren (bedrijven, Zeeuwse gemeenten) worden direct benaderd.

Uitkeringenbeleid
Alle Zeeuwse sportclubs voor mensen met een beperking worden benaderd te beginnen in 2021 en op de hoogte gesteld van het uitkeringsbeleid van de stichting.

4. Beheer

Vermogen van de stichting
De stichting heeft nog geen vermogen. Sinds kort heeft de stichting een rekening bij de Rabobank. In december van 2021 is gestart met het werven van donateurs en sponsoren.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting zal vrijwel in zijn geheel worden aangewend ten behoeve van sportclubs voor mensen met een beperking. Sportclubs kunnen bij de stichting een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun sportevenement. 2x per jaar, in april en november volgt een besluit van het bestuur welke sportclubs in aanmerking komen voor een bijdrage. Beheerskosten zullen gering zijn. Aan bestuurders zal geen beloning worden toegekend. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van Advies, medewerkers en de webmaster. Allen zijn vrijwilliger. Verantwoording over de besteding van de financiële middelen worden opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting. Deze worden gepubliceerd op de website. De Raad van Advies houdt toezicht op de financiën.